Search results

  1. haitdpd01710

    Bài tập vận dụng đột biến số liên kết ! TÌm đáp án

    Một gen có 75 chu kỳ xoắn và hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Cho biết biến định dạng, số nuclêôtit từng loại biến thể trong các trường hợp sau, biến thiên biến hình không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit. 1) Biến liên kết, liên kết hiđrô của...
  2. haitdpd01710

    Bài tập vận dụng đột biến số liên kết ! TÌm đáp án

    Một gen có 75 chu kì xoắn và hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Cho biết dạng đột biến, số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến trong các trường hợp sau, biết đột biến không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit. 1) Sau đột biến, số liên kết hiđrô của...
Top