Search results

  1. T

    Cần người chia sẻ hóa chất và kinh nghiệm probiotics

    Hiện tại em là sinh viên năm 4 Bách Khoa Hà Nội. Đang nghiên cứu về ứng dụng probiotic (Bacillus) trong chăn nuôi gà, do đề tài phải tự chủ động hóa chất và thực hành nên có nhiều thứ không kham hết được. Ai cũng đang làm probiotics hay có lòng hảo tâm chia sẻ có thể liên lạc với em, share hay...
Top