Search results

  1. H

    Dự đoán điểm-hạng của kì thi HSG QG năm 2013???

    Bạn nào thi HSGQG môn sinh vừa r có thể dự đoan đc điểm để xếp hạng năm nay là bao nhiêu ko??:hoanho: Mà mấy thầy chia điểm xếp hạng bằng cách nào vậy nhỉ??:hum:
  2. H

    Nhân tố tiến hóa!!!Giúp mình với!!!?

    Có 5 nhan tố tiến hóa. Mấy bạn giúp mình về 3 phần nha: - Vai trò - Tác động - Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả (giải thích luôn nha) Đặc biệt giúp mình phần yếu tố nha!!:cry: Thanks^^!
Top