Search results

  1. U

    Trường USTH công bố 40 học bổng Tiến sỹ tại Pháp

    Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố 40 suất học bổng Tiến sỹ tại Pháp năm 2011 Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố tuyển sinh đào tạo tiến sỹ tại cộng hòa Pháp để làm giảng viên – nghiên cứu viên của trường bằng ngân sách nhà...
  2. U

    Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh Thạc sỹ khóa 2 ngành Công nghệ sinh học

    Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội University of Science and Technology of Hanoi THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2011 Hệ Thạc sỹ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là trường đại học công lập quốc tế duy nhất tại Hà Nội do Chính phủ Pháp và Việt Nam hợp tác triển khai...
Top