Search results

  1. H

    Sự khác biệt về các đặc điểm sinh hóa giữa các chủng trong cùng 1 loài vi khuẩn

    cho e hỏi : Giải thích sự khác biệt về các đặc điểm sinh hóa giữa các chủng trong cùng 1 loài vi khuẩn với ạ... :welcome:
Top