Search results

  1. B

    Nhờ lấy giúp bài báo trên Nature

    Xin nhờ các anh chị có điều kiền tải dùm em mấy bài báo trên nature.com. em vô cung biết ơn. 1. Media Selection and Design: Wise Choices and Common Mistakes http://www.nature.com/nbt/journal/v9/n8/pdf/nbt0891-716.pdf 2.Changing medium and passaging cell lines...
  2. B

    Xin nhờ dơn giúp tài liệu !!

    Em xin nhờ anh chị nào có điều kiện down giúp em các tài liệu sau , em không down được : 1.Rapid development and optimization of cell culture media Author(s): Zhang M (Zhang, Min)1, Lawshe A (Lawshe, Avril)1, Koskie K (Koskie, Kerry)1, Johnson T (Johnson, Terrell)1, Caple MV (Caple...
Top