Search results

  1. C

    Xin trợ giúp về tách chiết, tinh sạch DNA bằng hạt vi từ

    Cao nhân nào cho có thể tư vấn hoặc cho mình xin tài liệu về tách chiết, tinh sạch DNA bằng hạt vi từ được không Mình đang mắc về quy trình thực hiện quá
Top