Search results

  1. B

    cần mọi người giúp mấy câu di truyền

    Mọi người giúp em mấy bài này với 1. Cho phép lai P: (ABd/abD).(Abd/aBD) .Biết các gen liên kết hoàn toàn. tính theo lí thuyết ,tỉ lệ kiểu gen ở (ABd/abD) F1 là A:1/8 B:1/16 C:1/2 D:1/4 2. Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau thu...
Top