Search results

  1. M

    tạo hoa hồng xanh

    mọi người cho em hỏi chút. ứng dụng của công nghệ RNAi là có thể tạo ra hoa hồng xanh. vậy hiện nay mô hình này đã có ở việt nam chưa và đó là những công ty hay trung tâm nào có ứng dụng trong nghiên cứu này ạ?
Top