Search results

  1. G

    Tính số đoạn mồi trong tổng hợp ADN

    Ở một tế bào nhân thực trên một phân tử ADN có 5 điểm khởi đầu khi tự sao xuất hiện 50 đoạn okazaki.tính số nhóm mồi 3'OH được tổng hợp trong quá trinh tự sao nó trên
  2. G

    một bài xác suất liên quan đến nhiều thế hệ ?

    Bệnh mù màu đỏ và lục ở người do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y Bệnh bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định.Một cặp vợ chồng đều không mắc cả 2 bệnh trên người chồng có bố và mẹ đều bình thường nhưng có cô em gái...
Top