Search results

  1. T

    Tại sao chỉ có vi sinh vật nhân sơ mới có khả năng cố định nito?

    Tại sao chỉ có vi sinh vật nhân sơ mới có khả năng cố định nito? Phải chăng chỉ có chúng mới có khả năng tạo enzim nitrogenaza?
Top