Search results

  1. U

    Một số câu hỏi phần cơ thể và môi trường

    1/ Hãy nêu các đặc điểm thích nghi của những sv sống ở các mt đất, mt cạn, mt nước, mt sinh vật?? Cho VD. 2/ Trong sách giáo khoa trang 196, phần III mục 1, nêu ra các quy luật tác động. Mình không biết có đầy đủ cả 4 quy luật cơ bản không vì so sánh với khái niệm cô cho thì hình như chưa đủ thì...
Top