Search results

  1. P

    Các câu hỏi về sự phát triển của sinh giới.

    1/ Vì sao ít tìm thấy hóa thạch tại đại Thái cổ? 2/ Sự sống khi phát sinh tập trung ở đâu? Vì sao? 3/ Sự phát triển sinh vật ở kỉ Cambri và Ocđôvic đã làm môi trường sống biến đổi như thế nào? 4/ Kể tên các sự kiện nổi bật trong đại Cổ sinh? 5/ Sự chuyển từ đòi sống ở nước lên cạn có ý nghĩa...
Top