Search results

  1. D

    Xin protocol tách DNA tổng số từ nấm đảm

    các bạn cho mình hỏi với, mình cần dịch một tài liệu nhưng trong đó ghi là " the cells were harvested by centrifugation at 6,000 x g for 10 minute. mình không hiểu 6,000 x g for 10 minute có ý như thế nào? bạn bào biết có thể chỉ mình được không?
Top