Search results

  1. T

    bài tập

    :smile:Một tb sinh dục sk qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đã đòi hỏi mtcc 240nst đơn.Số nst đơn có trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.tổng số giao tử được tạo ra bằng 1/2048 tổng số kiểu...
Top