Search results

  1. L

    Hỏi về hợp chất thứ cấp thực vật

    Mình đang làm báo cáo về hợp chất thứ cấp thực vật, mà tìm được ít tài liệu quá. :botay: :eek: Anh chị em nào có tài liệu anh văn hay tiếng việt thì càng tốt về cơ chế hoạt động của hợp chất thứ cấp trong tế bào thực vật như vận chuyển, lưu trữ, tuần hoàn, sự tiêu tốn năng lượng trong quá trình...
Top