Search results

  1. T

    Phần mềm thống kê R

    Chào mọi người Mình có vấn đề với R nhờ mọi người chỉ giúp: khi nhập dữ liệu từ Excel (excel 2007) vào R thì không có cột. minh dùng lệnh dim thì báo chỉ có 1 cột, mà rất nhiều hàng. Thanks!
Top