Search results

  1. V

    Bào quan thay thế lizoxom ở thực vật ???

    Các tế bào động vật có lizoxom. Loại bào quan nào thay thế lizoxom ở một số loài thực vật ? Giải thích :???::???::???:
  2. V

    Thời gian tồn tại của ARN ???

    THeo em thời gian tồn tại của các loại ARN trong tế bào như thế nào ??? giải thích ???:please::please:
Top