Search results

  1. H

    bài tập tổng hợp prôtêin

    Một phân tử mARN dài 0.255 micromet có 10 riboxom chuyển dịch qua không trở lại. mỗi phân tử protein hình thành từ mARN đó mất 125 giây.. Thời gian tiếp xúc của mARN với các riboxom là 2 phút 32 giây.Biết các riboxom luôn cách đều nhau trên mARN/ Xác định khoảng cách giữa 2 riboxom kế tiếp nhau...
Top