Search results

  1. N

    Cùng phân tích cho việc phát triển BI - một số câu hỏi đầu tiên

    Cùng phân tích cho việc phát triển BI - một số c Chào các bạn, Tui thấy các dự án lớn trên thế giới về Sin-Tin học được đầu tư rất lớn về Ngân sách và Nhân Lực. Nhất là về nhân lực, họ có đội ngũ rất mạnh các nhà khoa học về CNTT lẫn Sinh học - và nhất là Tập Thể của họ làm việc một cách...
Top