Search results

  1. D

    Chọn lọc tự nhiên

    Giúp mình câu này với có giải thích nữa nghen ! Chọn lọc tự nhiên tác động như thế nào vào sinh vật ? A)Tác động trực tiếp vào kiểu hình B)Tác động trực tiếp vào kiểu gen C)Tác động trực tiếp vào các alen D)Tác động nhanh với gen lặn và chậm với gen trội
  2. D

    Đề tóan về xác suất trong sinh học

    Có bạn nào có bài tập về xác suất trong sinh học hay không ? Giúp mình với ! Nếu không thì có địa chỉ nào nói về xác suất cho mình xin với !
Top