Search results

  1. S

    Kiểm định phi tham số số bản copies cDNA có trắc nghiệm phân hạng được không?

    Nhờ mọi người phổ cập kiến thức lại cho S, cám ơn rất nhiều :yeah: Sau khi có số liệu là lượng bản copies cDNA của 3 loại mô và ở 3 thời điểm sau khi xử lý chất nghiên cứu (cho nó là X) thì tiến hành thống kê như thế nào: - Kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis có dùng cho 2 yếu tố được 0? - Sau...
  2. S

    Vấn đề khi PCR plasmid tái tổ hợp cần được giải đáp

    Xin chào. S gặp vấn đề như sau mong mọi người có thể giúp :please:: S đang làm đề tài xây dựng đường chuẩn qPCR cho 2 gen chống oxy hoá trên cây. Sau khi ly trích plasmid và chạy PCR thì kết quả điện di (ảnh đính kèm) cho hàng loạt vạch 100, 200, 300, 400 bp,.. đủ cả, mỗi gen ra các vạch khác...
Top