Search results

  1. T

    giải thích giùm mình với

    Câu 1: Ở một số địa phương, người ta trồng cây họ đậu nhawfm cải tạo đất. Giải thích hiện tượng trên. Câu 2 : Giải thích câu ca dao: Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên Câu 3 : Vì sao cây xanh đắm mình trong biển ni tơ mà vẫn thiếu đạm. Hãy đưa ra biện pháp tăng khả...
  2. T

    bài tập nguyên phân

    Sau một đợt giảm phân của 15 tế bào sinh trứng, người ta nhận thấy đã có tất cả 1755 NST bị tiêu biến cùng với các thể định hướng. a/ Xác định bộ NST của loại trên và cho biết tên loài. b/ Cho biết số NST có trong các tinh trùng của loài trên nếu có 4 tế bào sinh tinh giảm phân giải giùm với :v
Top