Search results

  1. Q

    thực nghiệm chứng minh ARN có trước

    từ đoạn ARN nhân tao trong môi trường có nu và 2n -> tổng hợp đoạn ARN có 40 đơn phân với sai số nhỏ Còn trong môi trường chỉ có nu thì chỉ tổng hợp được đoạn ARN có 5 - 10 đơn phân Thế mọi người cho em hỏi 2n ở đây tức là như thế nào và nó có tác dụng gì?????
Top