Search results

  1. N

    Cho e hỏi về quá trình chín sau thu hoạch của một số loại quả có khả năng hô hấp đột biến (chuối, hồng)

    - Quá trình chín sau thu hoạch này thường do tác nhân khí ethylene nội sinh trong quả thúc đẩy. Tuy nhiên, tuy nhiên có một số quả bị "chai" (tức là quả để trong 1 thời gian dài, không có hiện tượng mềm đi, mà cứng, mất độ chát, nhưng không ngọt nhiều, không chín mềm nhưng vẫn thối - Cho e hỏi...
Top