Search results

  1. T

    Trong cơ thể sống ATP được sinh ra như thế nào, có liên quan gì đến hoạt động enzim không?

    Mọi người ơi em đang cần nộp bài gấp ạ. Câu hỏi của em là Trong cơ thể sống ATP được sinh ra như thế nào, có liên quan gì đến hoạt động enzim không?
  2. T

    ATP và ENZYM

    Mọi người ơi em đang cần nộp bài gấp ạ. Câu hỏi của em là Trong cơ thể sống ATP được sinh ra như thế nào, có liên quan gì đến hoạt động enzim không?
Top