Search results

  1. V

    Nuôi cấy mô cây tiêu

    Cả nhà ơi. cho em hỏi chút về nuôi cấy mô cây tiêu. Tại sao khi em vào mẫu cây cứ bị rụng đốt, như vậy là do vấn đề gì ak. Nhờ cả nhà ai biết góp ý giúp em. :please: Tks cả nhà nhiều. :thanks:
  2. V

    Nuôi cấy mô cây tiêu

    Cả nhà ơi. cho em hỏi em nuôi cấy mô cây tiêu. Sao khi vào mẫu cây bị rụng đốt như vậy là do vấn đề gì ak. Nhờ cả nhà ai biết góp ý giúp em. Tks cả nhà nhiều. :thanks:
Top