Search results

  1. V

    Đa dạng di truyền và công tác cải tiến giống

    Thử gõ từ khóa "genetic diversity" vao Google thấy có quá nhiều kết quả. Phân tích đa dạng di truyền mới chỉ là bước đầu của công tác cải tiến giống. Mục tiêu cuối cùng vẫn là khai thác ưu thế lai của thế hệ con cháu. Như vậy từ phân tích đa dạng di truyền đến ứng dụng kết quả của phân tích đa...
Top