Search results

  1. Go-dau-tre

    Brassinosteroid

    Mình đang làm tiểu luận về hormone Brassinosteroid (BR), đây là hormone mà rất hiếm tài liệu tiếng Việt. Có bạn nào có tài liệu về BR cho mình xin với, tiếng Việt càng tốt. Còn về tài liệu tiếng Anh có một quyển rất hay nhưng mình không down về được, có ai giúp mình với?!!! Đây là tên sách...
Top