Search results

  1. L

    Giới thiệu về cây phả hệ

    Thú thực với a/c, ngành học của em không chuyên về sinh học nhưng lại có một số môn liên quan như ứng dụng công nghệ sinh học. Hiện em mới bắt đầu tìm hiểu về cách thiết lập và ý nghĩa của cây phả hệ. Nhưng e vẫn rất mơ hồ về nó, như giá trị và ý nghĩa của bootstrap, nhìn vào một cây phả hệ sau...
Top