Search results

  1. F

    Tại sao TV dự trữ tinh bột còn ĐV dự trữ glucogen?

    Mọi người làm ơn cho em hỏi tại sao thực vật lại dự trữ tinh bột còn động vật lại dự trữ glucogen mặc dù 2 chất này có cấu tạo hoá học là gần giống nhau?
Top