Search results

 1. C

  Giải giúp em bài tập với

  Một gen có chiều dài bằng 4080(nu) và có 20% Adenin. Mạch 1 có A+ G = 40% A- G = 6%. a. Tính số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn b. Tính số lượng từng loại ribonu mỗi phân tử mARN được tổng hợp c. Tính số lượng từng loại ribonu mà môi trường cung cấp trong sao mã d. Tính số aa trong phân tử...
 2. C

  giải giúp em bài tập với

  một gen có chiều dài bằng 4080(nu) và có 20% Adenin. Mạch 1 có A+ G = 40% A- G = 6%. a. Tính số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn b. Tính số lượng từng loại ribonu mỗi phân tử mARN được tổng hợp c. Tính số lượng từng loại ribonu mà môi trường cung cấp trong sao mã d. Tính số aa trong phân tử...
 3. C

  Giải bài tập sinh 9 này giúp em với

  Các cao thủ giải hộ em bài tập này với. Một tế bào chứa gen A và B. Các gen này được tái bản sau một số lần nguyên phân liên tiếp của tế bào, chúng đòi hỏi môi trường cung cấp 139500 nucleotit tự do. Tổng số nucleotit thuộc hai gen đó có trong tất cả các tế bào con được hình thành sau các...
 4. C

  Giúp em giải bài tập này với các cao thủ ơi

  Các cao thủ giải hộ em bài tập này với. Một tế bào chứa gen A và B. Các gen này được tái bản sau một số lần nguyên phân liên tiếp của tế bào, chúng đòi hỏi môi trường cung cấp 139500 nucleotit tự do. Tổng số nucleotit thuộc hai gen đó có trong tất cả các tế bào con được hình thành sau các lần...
 5. C

  Giải bài tập sinh 9

  Các cao thủ giải hộ em bài tập này với. Một tế bào chứa gen A và B. Các gen này được tái bản sau một số lần nguyên phân liên tiếp của tế bào, chúng đòi hỏi môi trường cung cấp 139500 nucleotit tự do. Tổng số nucleotit thuộc hai gen đó có trong tất cả các tế bào con được hình thành sau các lần...
Top