Search results

  1. B

    Xin tài liệu câu hỏi trắc nghiệm Sinh lý thực vật.

    Các anh chị em, ai có sách hoặc file về các câu hỏi trắc nghiệm Sinh lý thực vật khổng, cho mình với!:please:
  2. B

    [HELP] SHPT - ADN tái tổ hợp.

    Hiện mình đang làm 1 bài báo có với đề tài là AND tái tổ hợp. Mọi người có ai có những tài liệu mở rộng về phần này chì cho mình với. Và cho mình xin thêm 1 ít video nữa. Cái mình đang cần nhất là video về sự trao đổi chéo của các NST tương đồng trong kì giữa. :thanks:
Top