Search results

  1. B

    Câu hỏi về ATP

    Tại sao khi sử dụng đồng tiền năng lượng ATP thì chỉ luôn cắt đứt một liên kết phosphodieste (thành ADP) mà không phải là hai(AMP) hoặc ba:???:?
  2. B

    Câu hỏi về đại phân tử + cấu trúc tế bào

    Trong các bệnh về tim mạch, bào quan này có thể tích lũy nhiều hạt glycogen. Đó là bào quan nào? Trình bày đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng của bào quan đó.
Top