Search results

  1. H

    mọi người cho mình hỏi ngu một chút về protein nhé

    1, làm sao để tạo được protein Leader, cái này do tò mò vì như DNA có thể trộn lẫn các sp PCR có các kích thước khác nhau và nồng độ khác nhau cũng tạo ra đc, nhưng protein không thể làm như thế được:oops: 2, tại sao khi rửa màng trong TBST sau nhộm thì các băng protein bị mắt nhưng Leader vẫn...
Top