Search results

  1. N

    các a c giúp e giải quyết câu này với .

    câu 1 . prôtêin chức nănq mànq & chức nănq enzim dc tổnq hợp ở đâu troq tb? quá trình chỉnh sửa sau khi giải mã diễn ra ở đâu troq tb? câu 2 . Cơ chế nào vận chuyển thụ độnq & tích cực qua mànq tb tronq qtrình quanq hợp?:thanks:
Top