Search results

  1. E

    Một số câu hỏi tổng hợp sinh học cấp II

    Câu 1 : Trình thì nghiệm chứng minh thành phần hóa học và tính chất của xương Câu 2: So sánh não thỏ với Người Câu 3: So sánh đột biến NST và đọt biến gen Câu 4: So sánh vòng tuần hoàn của cá với thỏ. Tại sao các loài động vật bậc cao cần hệ hô hấp và tim 4 ngăn Câu 5: Nêu những điểm giống và...
Top