Search results

  1. T

    Đột biến gen.

    Mọi người giúp mình với :smile: Một gen có cấu trúc chiều dài 2550Ao và 1950 liên kết hidro. a, một đột biến làm chiều dài gen không đổi và tỉ lệ các loại nu A/G gần bằng 1,483. xác định dạng đột biến. số liên kết hidro của gen đột biến? b, Một đột biến khác cũng làm chiều dài gen không...
  2. T

    Bài tập ADN

    Một gen có 3500 liên kết Hidro. ARN do gen tổng hợp có G-A=125, X-U=175. a. Tím số nu mỗi loại của gen? b. Được biết T gốc bằng với T của gen. Tính số ribonu từng loại của gen? Mong mọi người giúp đỡ! ^^
Top