Search results

  1. L

    Thuật ngữ

    Từ "iron-sparing" trong câu dưới đây nghĩa là gì vậy các bác? "The Bacillus subtilis iron-sparing response is mediated by a Fur-regulated small RNA and three small, basic proteins":tutu:
Top