Search results

 1. H

  Thắc mắc về sinh lý học tế bào

  Các bạn giúp mình một số thắc mắc sau đây : 1.Tại sao lưới nội bào lại có nhiều ở tế bào bài tiết ? 2.Trong 1 TB có bao nhiêu lưới nội bào hay chỉ có 1? 3.Mình cần một hình ảnh hay 1 clip cụ thể hoặc tài liệu nói rõ về : " Qúa trình bài tiết nội bào tương của bộ Gongi" 4.Vai trò của protein do...
 2. H

  Bài tập về NST giới tính

  Cho con đực thân đen ,mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám,mắt đỏ,thu được F1 toàn thân xám mắt đỏ.Cho F1 giao phối với nhau ,đời F2 có tỉ lệ.Ở giới cái : 100% thân xám,mắt đỏ .Biết mỗi tính trạng do một cặp gen qui định .Phép lai này chịu sự chi phối bởi các qui luật 1) Di truyền...
 3. H

  Hỏi về một câu trong đề thi đại học 2013

  Một loài thực vật ,khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P) thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt .Cho cây F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen ,thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục .Cho cây F1 tự thụ phấn thu được...
 4. H

  Hòi về số giao tử

  F1 dị hợp 3 cặp gen khi giảm phân hình thành 8 giao tử chia thành 2 nhóm có tỉ lệ bằng nhau.KG của F1 là a.AaBbDd b.Aa Bd/bD c.ABD/abd d.AB/ab Dd mình thấy b,c,d đều được nếu như có xảy ra hoán vị gen
 5. H

  Hỏi về cách tính số loại kiểu hình

  Khi lai các cá thể thuần chủng khác nhau về 5 cặp gen ,di truyền độc lập .Thì ở F2 có số loại kiểu hình theo thứ tự là Đáp án là 3^5 và 2^5 nhưng mình không hiểu gì hết giải thích giúp mình
 6. H

  Hỏi về cách li địa lí

  Đặc điểm của phương thức hình thành loài = cách li địa lí là: a.Hình thành loài = con đường địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật ít di động xa b.Qúa trình hình thành loài = con đường địa lí thường xảy ra 1 cách nhanh chóng qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp c.Nếu hai quần thể của...
 7. H

  Các câu lí thuyết về chọn giống vật nuôi và cây trồng

  43/94) Phát biểu nào sau đây là không đúng về tính trạng số lượng A.Phụ thuộc nhiều vào kiểu gen B.Là các tính trạng về năng suất C.Chịu sự chi phối của nhiều hen D.Được chú ý trong sản xuất 45/94) Phép lai nào sau đây không cùng loại với các phép lai còn lại A.Lai kinh tế B.Lai khác loài...
 8. H

  Các câu lí thuyết về sinh thái

  60/95)Khác biệt cơ bản nhất giữa chu trình cacbon và chu trình phot pho là A.Đầu vào của chu trình cacbon là dạng khí còn chu trình photpho là dạng muối B.Cacbon đi vào chu trình nhờ quang hợp còn photpho nhờ hoạt động của muối khoáng thực vật C.Cacbon là thành phần cấu tạo của cacbonhidrat còn...
 9. H

  Các câu lí thuyết về sinh học phân tử

  1/96)Đặc điểm cấu trúc chung quan trọng nhất quyết định tính đa dạng đặc thù của ADN A.Chúng đều có các liên kết hidro trong phân tử B.Mỗi đơn phân của chúng đều có 3 thành phần C.Chúng đều có cấu trúc xoắn D.Chúng đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 51/94) Đặc điểm nào sau đây không thuộc...
 10. H

  Thắc mắc về lí thuyết cơ chế di truyền và biến dị

  Câu 7. / Bazơ nitric gắn với đường đêôxiribô trong cùng một nuclêôtit ở vị trí cacbon số a 4’ b 3’ c 1’ d 2’ Câu 8. / Đặc điểm của các vòng xoắn trong ADN là a Có số cặp nuclêôtit khác nhau b Luôn chứa một loại đơn phân nhất định c Lặp đi lặp lại mang tính chu kỳ d Có chiều dài tương...
 11. H

  thắc mắc quy luật di truyền

  Đem lai phân tích cây quả ngọt ,đời F1 thu được 687 ngọt:231 chua.Biết vai trò các gen trội trong KG khác nhau 1)quy luật DT nào chi phối phép lai A.Tác động đa hiệu của gen B.Di truyền trội lặn không hoàn toàn C.Qui luật phân li D.Qui luật tương tác át chế của 2 cặp gen không alen giải thích...
 12. H

  Bài tập về giảm phân

  Một nhóm TB sinh tinh chỉ mang đột biến cấu trúc ở NST thuộc cặp NST số 2 và số 5 .Biết quá trình GP bt và ko xảy ra trao đổi chéo.Theo lí thuyết tỉ lệ giao tử ko mang NST đột biến trong tổng số giao tử là
Top