Search results

  1. T

    Sử dụng tảo Chlorella, Spirulina trong xử lý nước thải

    Mình đang nghiên cứu dùng 2 loại tảo Chlorella, Spirulina trong việc xử lý nước thải,mục đích của mình muốn xây dựng mô hình và tối ưu hóa hiệu xuất xử lý nước của chúng trong quy mô phòng thí nghiệm ai làm về tảo , hay có tài liệu về vấn đề quan tâm thì giúp mình với .:thanks:
Top