Search results

  1. B

    Bài tập di truyền quần thể

    Ở một quần thể người, có 13,3% nam giới bị bệnh hiếm gặp do một đột biến đơn gen. Biết 55% những người đàn ông này có bố cũng bị bệnh. Dựa vào trạng thái cân bằng di truyền Hacđi - Vanbec, tính tần số alen gây bệnh? A. 0,0931 B. 0,069 C. 0,133 D. 0,867
  2. B

    Bài này làm sao?

    một quần the người cân bằng di truyen về cac nhóm máu. IA = 0,35 IB 0,25 IO = 0,4 Một cặp vợ chồng trong quần thể ko co quan hệ họ hàng. Tính xs để họ sinh ra 4 đứa có nhóm máu không giống nhau?
Top