Search results

  1. datnv.c3ks

    Nhờ mọi người giải giúp mình!

    ở 1 loài động vật cho các cá thể đều mắt trắng giao phối với nhau thì ở F1 Thu được: con đực 6 mắt trắng: 1 mắt đỏ: 1 mắt vàng. ở con cái 3 mắt trắng: 1 mắt đỏ. xác định quy luật di truyền chi phối phép lai trên và kiểu gen bố mẹ đem lai
Top