Search results

  1. M

    Bài tập sinh nâng cao...giúp em với....

    có một gencaaus trúc,gen này tổng hợp một phân tử ARN thông tin có 25 bộ ba GXX,58 bộ UGX,75 bộ AUX,100 bộ AAA,1 bộ UAA,1 bộ AUG a) Phân tử protein tổng hợp từ gen nói trên gồm bao nhiêu axit amin.Xác định số axit amin mỗi loại của phân tử protein b) Xác định số lượng nu từng loại ARN thông...
Top