Search results

  1. X

    Bài tập ve giảm phân. Giúp mình với!!!

    Ruồi giấm có bộ NST 2n=8. Cho biết so lượng NST đơn hay kép qua các kì trong giảm phân.
Top