Search results

  1. T

    Các sinh vật thời khủng long tuyệt chủng do núi lửa

    Nhờ hóa thạch đó nhưng cũng chỉ xoay qua thuyết biến đổi khí hậu thôi, còn những giả thiết này chỉ là hệ quả phụ do khí hậu biến đổi
Top