Search results

  1. H

    Sinh lý máu ở chuột nhắt

    Mọi người có ai biết số lượng hồng cầu trên một đơn vị thể tích trong máu ngoại vi ở chuột nhắt màu trắng bình thường là bao nhiêu không ạ???Mình xin cảm ơn
Top