Search results

  1. T

    Sinh học 11,Tiến Hóa?, Dẫn truyền Xung Thần Kinh trong người???

    Tại sao tất cả dây thần kinh KHÔNG có bao myelin vẫn tồn tại mặc dù nếu dây thần kinh có bao myelin thì sẽ truyền xung thần kinh nhanh hơn?:please:
  2. T

    Sinh học 11, Thần Kinh, Bao Myelin

    Mọi người cho mình hỏi tại sao tất cả dây thần kinh đều không có bao myelin để truyền xung thần kinh cho nhanh vậy?
Top