Search results

  1. T

    bạn nào học giỏi sinh giúp mình bài tập về công thức tính số mã di truyền này với

    cảm ơn nhưng bạn nói thế thì mình nhở làm chi? hic trình tự sắp xếp ở đây nghĩa là: g/sử A có chỉ có trình tự đứng số 1=>số gen có thể tạo dc. ttự A đứng số 2=>số gen tạo đc. ... mình biết viết ra mà tính nhưng cần CT tổng quát và CM nên mới nhờ mà. hic
  2. T

    bạn nào học giỏi sinh giúp mình bài tập về công thức tính số mã di truyền này với

    1 gen có 3 nu A,T,G: a, gen trên có thể tạo ra bao nhiêu mã di truyền trong 2 T.H: + không tính thứ tự sắp xếp các nu. + Tính thứ tự sắp xếp các nu. b, gen trên có thể tạo ra bao nhiêu mã di truyền chứa ít nhất 1nu X. THANK nhiều nha! ah quên, bạn có thể xây dựng giúp minh luôn công thức tổng...
Top