Search results

  1. O

    Nghề nghiệp nào khi học môn sinh học?

    Mình mở bài này để m.ng cũng đóng góp các nghề nghiệp học môn sinh học rồi sau này đi làm. Minh xin góp nghề nghiên cứu sinh. Còn ý kiến bạn thì sao???
Top